You are here:

Tygodniowy plan pracy wychowawczo dydaktycznej

25 – 29 czerwca 2018r.

Grupa starsza: 5-latki

Krąg tematyczny: Wakacje z żywiołami

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Dostrzega piękno, różnorodność i cechy charakterystyczne poszczególnych regionów naszego kraju oraz wykazuje podstawową orientację

na mapie Polski.

• Utrwala pojęcia związane z edukacją patriotyczną.

• Doskonali umiejętność klasyfikowania, wskazując różne kryteria klasyfikacyjne.

• Dzieli się wrażeniami z podróży przez żywioły oraz wykazuje zainteresowanie poznawcze dalszym pogłębianiem wiedzy na ich temat.

• Preferuje aktywne formy wypoczynku letniego oraz rozumie konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wakacji.

Poniedziałek – temat dnia: Polska – piękno regionów

I.

• Zorganizowanie gazetki tematycznej, rozbudzanie zainteresowania regionami Polski

• Zabawy rozwijające pamięć

• Zabawa muzyczno-ruchowa „Ole, Ole!”

II.

• Próba inscenizacji „Na jagody” na zakończenie roku przedszkolnego

• „Polski kalejdoskop” – klasyfikowanie ilustracji i zdjęć, dostrzeganie piękna i różnorodności krajobrazów Polski, rozwijanie logicznego myślenia podczas wskazywania różnych kryteriów klasyfikacyjnych

• „Piękne, bo polskie” – rozmowa kierowana, budzenie szacunku dla symboli narodowych, dostrzeganie piękna polskiej muzyki, rękodzieła artystycznego i sztuki ludowej

• „Polska na mapie” – odczytywanie w podstawowym zakresie symboliki mapy, doskonalenie umiejętności wskazywania na mapie wybranych elementów (karta pracy)

III.

• Język angielski

• Zabawa dydaktyczna, doskonalenie pamięci wzrokowej podczas odtwarzania z pamięci wzoru z figur geometrycznych

• Zabawy dowolne na świeżym powietrzu

Wtorek – temat dnia: Na wakacjach wszędzie dobrze.

I.

• Zabawa muzyczno-ruchowa „Kuku ryku”

• Zabawy doskonalące umiejętności prospołeczne „Mam dla ciebie dobre słowa”

• Ćwiczenia poranne

II.

• „Wakacje, wakacje…” – słuchanie wiersza T. Kubiaka, dostrzeganie walorów wypoczynkowych wybranych obszarów naszego kraju, wzbogacanie wiedzy i słownictwa dotyczącego regionów Polski

• „Moje wakacyjne plany” – zabawa ruchowo-naśladowcza, doskonalenie umiejętności formułowania wypowiedzi w czasie przyszłym, docenianie piękna rodzinnego regionu

• „Łowicka wycinanka” – poznanie elementów wzornictwa charakterystycznych dla polskiej sztuki ludowej, doskonalenie sprawności manualnej podczas kolorowania (karta pracy)

III.

• „Moja wycinanka” – zabawa plastyczna, doskonalenie umiejętności precyzyjnego wycinania, dostrzeganie symetrii wzorów

• UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU PRZEDSZKOLNEGO: prezentacja programu artystycznego, wręczenie pamiątkowych książek, poczęstunek.

Środa – temat dnia: Lato ciekawe i bezpieczne.

I.

• Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej

• Zabawa muzyczno-ruchowa „Dzisiaj będzie dobry dzień”

• Ćwiczenia poranne

II.

• „Letnie spotkania z żywiołami” – giełda pomysłów, dostrzeganie znaczenia i wpływu żywiołów na nasze życie i środowisko, uświadomienie konieczności zachowania ostrożności w kontakcie z nimi, wiązanie zjawisk przyrodniczych z aktualną porą roku

• „Bezpiecznie czy nie?” – ocena postaw i zachowania innych, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, nazywanie barw ciepłych i zimnych (karta pracy)

• „Domino” – gra matematyczna, doskonalenie umiejętności porządkowania elementów zgodnie z podaną liczebnością, wdrażanie do przestrzegania przyjętych reguł gry

• Gimnastyka korekcyjna

• „Żywiołowa ciuciubabka” – zabawa słuchowo-ruchowa, rozpoznawanie brzmienia instrumentów lub przedmiotów codziennego użytku

III.

• Zabawy logopedyczne

• Obserwacje przyrodnicze na terenie ogrodu, dostrzeganie cech charakterystycznych obserwowanych roślin i zwierząt

Czwartek – temat dnia: Wakacje nad wodą

I.

• „Bystre oczko” – gra stolikowa

• Zabawa muzyczno-ruchowa „Cześć, daj mi rękę”

• Ćwiczenia poranne

II.

• „Odpoczynek nad wodą” – rozmowa kierowana, uściślenie wiedzy na temat zbiorników wodnych, utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas pobytu nad wodą

• „Jakie jest morze?” – słuchanie opowiadania W. Widłaka „Plaża”, rozwijanie myślenia skojarzeniowego, dostrzeganie piękna morza w różnych porach dnia

• Rytmika

• „Marynistyczne obrazy” – rozwijanie wrażliwości na odbiór dzieł malarskich, odzwierciedlanie kolorystyki morza podczas malowania farbami akwarelowymi techniką „mokre w mokrym” (karta pracy)

III.

• Język angielski

• „Nadmorskie rytmy” – zabawa dydaktyczna, układanie rytmów z muszli i kamyków

• Zabawy swobodne w ogródku przedszkolnym

Piątek – temat dnia: Wspomnienia z podróży przez żywioły

I.

• „Wakacyjne zagadki” – rozwiązywanie zagadek słownych, wdrażanie do analizowania treści

• Zabawa muzyczno-ruchowa „Witamy”

• Ćwiczenia poranne

II.

• „Pamiętnik podróżnika” – oglądanie i omawianie opracowanego pamiętnika podróżnika, doskonalenie umiejętności stosowania pojęć dotyczących czasu, odczuwanie satysfakcji z własnej pracy i umiejętności

• „Gramy w żywioły” – zespołowe rozgrywanie gry kostkowej, doskonalenie umiejętności współpracy, nabieranie umiejętności czerpania radości z gry niezależnie do wyniku

• „Koło żywiołów” – doskonalenie logicznego myślenia podczas przyporządkowywania elementów, dostrzeganie wpływu żywiołów na środowisko przyrodnicze i społeczne (karta pracy)

III.

• „Ulubiony żywioł” – zorganizowanie sceny swobodnych prezentacji, doskonalenie umiejętności twórczego przedstawiania własnych umiejętności na forum grupy

• Zabawa muzyczno-ruchowa „Spokój”

Powrót na początek

Copyright © Wydarzenia 2017/18 2018

Template by Joomla 2.5 Templates .