You are here:

Tygodniowy plan pracy wychowawczo dydaktycznej

GRUPA: 3-4-LATKI

20 – 24 listopada 2017

Temat kompleksowy: JAK DBAĆ O PLUSZAKI I DOMOWE ZWIERZAKI?

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Uczy się szacunku i dbałości o swoje rzeczy.

Wskazuje i nazywa części ciała.

Wzbogaca swoją wiedzę na temat wybranych zwierząt.

Uczy się zasad bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami.

Stosuje określenia opisujące miejsce położenia przedmiotów w przestrzeni.

Doskonali koncentrację i sprawność manualną.

Poniedziałek: Moja przytulanka

I.

Zabawy logopedyczne „Śpiące misie”, „Minki”.

Swobodne rozmowy z dziećmi na temat ulubionych zabawek, opisywanie ich wyglądu, odpowiadanie na pytanie, dlaczego są dla dzieci ważne i potrzebne.

II.

Spotkanie ze strażakiem

„Przytulanka” – wprowadzenie wiersza J. Święcickiej do nauki na pamięć, zabawy pantomimiczne, uświadomienie szczególnego znaczenia ulubionej przytulanki, doskonalenie umiejętności formułowania wypowiedzi.

„Połącz w pary!” – poznanie pojęcia para, łączenie w pary przedmiotów tego samego rodzaju, ale różniących się jedną cechą – wielkością.

„Rysunek misia” – zabawa ruchowa przy piosence.

III.

Swobodna zabawa animacyjna z wykorzystaniem przyniesionych maskotek, rozwijanie swobodnej ekspresji słownej.

Zabawa muzyczno-ruchowa „Misiowa zabawa”.

Wtorek: Kochamy pluszowe misie

I.

Zabawa muzyczno-ruchowa „Misiowa zabawa”, zabawa słowno-ruchowa „Gimnastyka smyka”.

„Przytulanka” – utrwalanie pamięciowe wiersza, nabieranie śmiałości podczas prób mówienia wiersza.

II.

„Miś i ja” – zabawa matematyczna, wskazywanie i nazywanie części swojego ciała oraz odpowiednich elementów u misia.

„Misiaczek pysiaczek” – lepienie z masy plastycznej, doskonalenie umiejętności formowania i łączenia elementów z mas plastycznych, nazywanie części ciała: głowa, ręce, brzuch, nogi.

III.

Zabawy logopedyczne typu „Miś jest…”, tworzenie listy atrybutów opisujących cechy maskotki (miękki, miły …)

Zabawy ruchowe „Niedźwiadki”, „Gdzie jest mój miś?”.

Środa: Przytulanka utulanka

I.

Zabawa muzyczna „Krasnoludki i olbrzymy”.

Zabawy ruchowe „Gimnastyka”, „To taka gra”.

II.

„Spokój” – słuchanie opowiadania W. Widłaka, rozmowa kierowana, udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące treści utworu, uświadomienie potrzeby dbania o własne rzeczy i odkładania na właściwe miejsce.

„Norka dla przytulanki” – zabawa tematyczna, kształtowanie umiejętności rozumienia i stosowania wyrażeń przyimkowych: na, pod, za, przed.

„Dbamy o zdrowie” – ćwiczenia gimnastyczne.

III.

„Miś tańczy, miś śpi” – zabawa ruchowo-naśladowcza.

Zabawa słowno-ruchowa „Usypianie niedźwiadków”.

Czwartek: DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

I.

Przygotowanie sali do świętowania Dnia Pluszowego Misia.

Powitanie i prezentacja przyniesionych przez dzieci misiów.

„Dwa małe misie”– zabawa muzyczno-ruchowa.

„Niedźwiadek” - zabawa ruchowo-naśladowcza.

II.

„Dzień pluszowego misia” – zintegrowane działania wokół tematyki pluszowych misiów, integrowanie zespołu podczas wspólnej zabawy:

Miś ma dzisiaj urodziny” – zabawa muzyczno-ruchowa.

Rytmika

Słuchanie wiersza Cz. Janczarskiego pt. "Naprawiamy misia", krótka rozmowa na temat szanowania własnych zabawek.

Zabawa dydaktyczna „Czego brakuje?” – uzupełnianie sylwet misiów o brakujące elementy (praca w grupach).

„Misie szare” - zabawa muzyczno ruchowa.

„Miś” – zabawa w kole.

„Ubranko dla misia” - praca plastyczna.

„Taniec wesołych misiów” – swobodna ekspresja ruchowa do muzyki.

„Miś z laleczką” - zabawa taneczna przy piosence.

III.

„Usypianie niedźwiadków” - zabawa paluszkowa lub/i „O kochaniu misia” - kołysanie misiów przy piosence.

Czytanie bajki „Złotowłosa i trzy niedźwiadki”.

Tort dla misiów – ozdabianie w grupach przygotowanych wypieków.

Niedźwiedź to nie miś – pogłębianie wiedzy na temat świata przyrody, słuchanie krótkiego tekstu na temat niedźwiedzi brunatnych , rozwiązywanie quizu oraz wykonanie plakatu dotyczącego niedźwiedzi.

„Stary niedźwiedź” - zabawa ruchowa ze śpiewem.

Piątek: My jesteśmy małe misie

I.

Zabawy manipulacyjne.

Oglądanie książek, w których bohaterami są misie.

II.

Dwa malutkie misie – zajęcia Metodą Dobrego Startu – doskonalenie sprawności i koordynacji ruchowej, ruchowo-słuchowej i ruchowo-słuchowo-wzrokowej; rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni.

„Misiowe zabawy” – opowieść ruchowa, kształtowanie umiejętności ilustrowania treści opowiadania ruchem własnego ciała, wzbogacenie wiedzy na temat życia i zachowań niedźwiedzi.

III.

„Mój miś” – układanie obrazka z części, doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej.

Zabawa ruchowa ze śpiewem „Stary niedźwiedź”.

Utrwalenie wiersza „Przytulanka”.


20 – 24 listopada 2017r.

Grupa starsza: 5-latki

Krąg tematyczny: Ogień – gorący żywioł

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Dziecko:

Ÿ Poznaje naturalne i sztuczne źródła ognia, ciepła i światła.

Ÿ Rozumie konieczność poddawania obróbce cieplnej niektórych produktów spożywczych.

Ÿ Przelicza i dopełnia elementy zbioru w zakresie czterech. Poznaje zapis liczby 4.

Ÿ Zna właściwe sposoby zachowania w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych; potrafi wezwać pomoc.

Ÿ Potrafi dokonać analizy i syntezy głoskowej prostych słów; wyróżnia głoski w nagłosie i wygłosie.

Ÿ Odczytuje symbole na mapie.

Ÿ Śpiewa piosenkę, gra na instrumentach perkusyjnych i układa sekwencje ruchów do muzyki.

Poniedziałek – temat dnia: Gorące zawody

I.

• Zabawa badawcza, obserwacja powstawania sadzy na talerzu trzymanym nad świecą

• Rysowanie palcami ubrudzonymi sadzą

• Ćwiczenia poranne

II.

• „Gorące zawody” – zabawa dydaktyczna, poznawanie zawodów wykorzystujących w swojej pracy ogień

• „Strażacy – ludzie ognia” – SPOTKANIE ZE STRAŻAKIEM – wzbogacenie wiedzy na temat pracy strażaka i związanych z nią niebezpieczeństw, przypomnienie numeru alarmowego do Straży Pożarnej, wyszukiwanie na obrazku akcesoriów strażaka, doskonalenie percepcji wzrokowej (karta pracy)

• „Jestem strażakiem” – opowieść ruchowa, naśladowanie czynności strażaka podczas gaszenia pożaru

• „Ile jest…?” – zajęcia matematyczne, przeliczanie elementów, utrwalenie zapisu graficznego poznanych cyfr (karta pracy)

III.

• Zapoznanie dzieci z oznaczeniem drogi ewakuacyjnej i zasadami postępowania w razie zagrożenia pożarem

• Zabawa muzyczno-ruchowa „Taniec ognia”

Wtorek – temat dnia: Powitanie żywiołu - ogień

I.

• Zabawa rozwijająca umiejętności prospołeczne „Lubię Cię”

• Zainicjowanie w sali kącika żywiołu ognia w celu rozbudzenia zainteresowania nowym żywiołem

• Ćwiczenia poranne

II.

• „Płomyk” – słuchanie opowiadania N. Usenko, rozmowa o źródłach ognia i sposobach jego wykorzystania przez człowieka

• „Ogień dawniej i dziś” – poznanie wynalazków wytwarzających światło i ciepło (karta pracy)

• „Pamiętnik podróżnika” – praca plastyczna, tworzenie albumu związanego z żywiołem ognia, rozpoczęcie projektu

• Rytmika

III.

• „Tajemnice podróży” – zabawa dydaktyczna, wspólne opracowanie planu podróży przez żywioł ognia, dostrzeganie związków i doskonalenie myślenia skojarzeniowego

• Zabawa muzyczno-ruchowa „Płomyki”

Środa – temat dnia: Ciepłe, gorące, smaczne

I.

• Rysowanie węglem rysunkowym

• Ćwiczenia poranne

• Zabawy ruchowe

II.

• „Gotowane i surowe” – zabawa dydaktyczna, klasyfikowanie artykułów spożywczych ze względu na sposób przygotowania do spożycia (karta pracy)

• „Zupa jarzynowa” – zabawa ruchowa przy muzyce, reagowanie na zmiany tempa

• Malowanie wzorów w kształcie płomieni, nazywanie barw podstawowych i pochodnych związanych z ogniem

• Gimnastyka korekcyjna

• Język angielski

III.

• Zabawa muzyczno-ruchowa „Taniec ognia”

• Zabawy w kąciku kuchennym

Czwartek – temat dnia: Dzień Pluszowego Misia

I.

 • Powitanie i prezentacja misiów

 • Zabawa muzyczno-ruchowa „Dwa małe misie”

 • Zabawa ruchowo-naśladowcza „Niedźwiadek”

  II.

 • Zabawa muzyczno-ruchowa „Miś ma dzisiaj urodziny”

 • Rytmika

 • Słuchanie wiersza Cz. Janczarskiego „Naprawimy misia”, rozmowa na temat szanowania własnych zabawek.

 • Zabawa dydaktyczna „Czego brakuje misiowi?”

 • Zabawa muzyczno-ruchowa „Misie szare”

 • Praca plastyczna „Ubranko dla misia” systemem Edukacja przez ruch

 • Ekspresja ruchowa przy muzyce „Taniec wesołych misiów”

 • Zabawa muzyczno-ruchowa „Miś z laleczką”

  III.

 • Zabawa paluszkowa „Usypianie niedźwiadków”

 • Wysłuchanie bajki „Złotowłosa i trzy misie”

 • Ozdabianie w grupach przygotowanych wypieków „Tort dla misiów”

 • „Niedźwiedź to nie miś” – pogłębianie wiedzy na temat świata przyrody, rozwiązywanie quizu na temat niedźwiedzi oraz wykonanie plakatu dotyczącego niedźwiedzi

 • Zabawa muzyczno-ruchowa „Stary niedźwiedź”

  Piątek – temat dnia: Ogniste opowieści

  I.

  • Zabawa integracyjna z pedagogiki zabawy „Błyskawica, grzmot”

  • Ćwiczenia poranne

  II.

  • „Przepraszam, smoku” – wysłuchanie utworu W. Badalskiej, ocena postępowania bohaterów z zastosowaniem adekwatnych określeń, przypomnienie wybranych zwrotów grzecznościowych i zasad ich stosowania

  • „Czterogłowy smok” – zajęcia matematyczne, przeliczanie elementów w zakresie czterech, dopełnianie zbiorów do czterech, poznanie zapisu graficznego liczby cztery (karta pracy)

  • „Cztery smoki” – gra memo, doskonalenie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej

  III.

  • Język angielski

  • Zabawa rozwijająca pamięć „Co się zmieniło?”

  • Zabawa ruchowa „Pożar!”

Powrót na początek

Copyright © Wydarzenia 2017/18 2017

Template by Joomla 2.5 Templates .