You are here:

Tygodniowy plan pracy wychowawczo dydaktycznej

GRUPA: 3-4-LATKI

25-29 września 2017

Temat kompleksowy: W CO I JAK SIĘ BAWIĆ?

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: dziecko:

Wskazuje i nazywa części ciała.

Odczytuje informacje w formie graficznej.

Poznaje zasady współżycia w grupie i uczestniczy w tworzeniu kodeksu.

Ocenia zachowanie innych, porównując z ustalonymi zasadami.

Uważnie słucha utworów literackich i wypowiada się na ich temat.

Dostrzega piękno otaczającego świata oraz potrzebę dbania o czystość najbliższego otoczenia.

Poniedziałek: Nie ma śmieci są surowce – Sprzątanie Świata 2017

I.

Zabawy ruchowe. Piłka służy do Piłka jest…” – trening twórczego myślenia, tworzenie listy atrybutów.

II.

Wszyscy są - zabawa integracyjna.

Co to są śmieci - ekspresja słowna, burza mózgów na określony temat.

Segregacja odpadów - zabawa dydaktyczno-matematyczna, doskonalenie umiejętności klasyfikowania, wprowadzenie pojęcia recykling.

Kosze na śmieci - zabawa plastyczna.

Porządkujemy zabawki”– zabawa dydaktyczna, kształtowanie nawyku odkładania zabawek i przyborów do odpowiednich kącików, doskonalenie umiejętności odczytywania symbolicznych informacji graficznych.

Raz i dwa, sprzątam ja” – zabawa zespołowa, utrwalenie umiejętności odkładania zabawek na ustalone miejsce.

III.

Zabawy muzyczne. Zabawy słowno-ruchowe.

Ja i moje ciało” – ilustrowanie ruchem treści wiersza, kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała.

Wtorek: Znamy zasady, tworzymy kodeks przedszkolaka

I.

Zabawy ruchowe.

Wykonanie zdjęć w czasie zabaw i codziennych czynności, wspólne wydrukowanie ich na drukarce.

LUB

Przygotowanie ilustracji, zdjęć dzieci z gazet.

II.

Kodeks przedszkolaka” – słuchanie opowiadania nauczyciela, rozmowa kierowana, opracowanie i omówienie reguł współżycia w grupie tworzących kodeks grupowy, kształtowanie umiejętności symbolicznego obrazowania informacji.

Kto teraz mówi?” – zabawa słuchowa, doskonalenie percepcji słuchowej.

W przedszkolu” – dokonywanie oceny przedstawionych na obrazkach sytuacji i zachowań.

III.

A co by było gdyby…” – utrwalenie zasad kodeksu.

Zabawy rozwijające umiejętności prospołeczne.

Środa: Zgodne zabawy w piaskownicy i nie tylko

I.

Zabawy słowno-ruchowe.

Zabawy logopedyczne.

II.

Zabawy w piaskownicy” – słuchanie i omówienie opowiadania I. Landau, dostrzeganie kolejności zdarzeń, doskonalenie umiejętności dostrzegania prawidłowych wzorców zachowania, formułowanie wypowiedzi oceniających postępowanie bohaterów.

Korale życzliwości” – zespołowe wykonanie korali z makaronu, doskonalenie sprawności manualnej, propagowanie pozytywnych wzorców zachowania.

III.

Nasze zabawki” – zabawa doskonaląca umiejętność klasyfikowania przedmiotów według rodzaju.

Zabawy ruchowe.

Czwartek:Cicho, sza…

I.

Zabawy rozwijające umiejętności prospołeczne

II.

Głośno - cicho” – zabawa matematyczna na podstawie zabawy E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, dostrzeganie i nazywanie kontrastów.

Zabawy w przedszkolu” – rozmowa kierowana i zabawa pantomimiczna, uświadomienie szkodliwości hałasu i potrzeby unikania głośnych zabaw oraz krzyków, doskonalenie umiejętności przekazywania treści za pomocą niewerbalnych środków wyrazu.

Koty i myszy” – zabawa rytmiczna.

III.

Zabawy ruchowe.

Zabawy muzyczne.

Piątek: Wycieczka do Magicznej Zagrody

Powrót na początek

Copyright © 2017

Template by Joomla 2.5 Templates .