You are here:

Wizja i misja przedszkola

Koncepcja Pracy Gminnego Przedszkola w Jastrzębcu


Aby każdy dzień był ciekawy i różny od dnia poprzedniego…

 


NASZE PRZEDSZKOLE TO MIEJSCE


•         wzajemnego szacunku, akceptacji, zaufania i poszanowania praw dziecka,

•         wspierania harmonijnego rozwoju,

•         zadowolenia z sukcesów, będących następstwem własnej aktywności i samodzielności,

•         kreatywnego myślenia, rozwijania pasji i zainteresowań,

•         organizowania wielu imprez i uroczystości,

•         radości i wspaniałej zabawy.

 

MISJA PRZEDSZKOLA


•         uczenie dzieci samodzielności, pracy zespołowej, zasad dobrej współpracy, szacunku i akceptacji drugiego człowieka;

•         promowanie zdrowego stylu życia, przygotowanie dzieci do społecznego i intelektualnego funkcjonowania w społeczeństwie;

•         zapewnienie wszechstronnego, bezpiecznego rozwoju wszystkim przedszkolakom, umożliwienie jednocześnie rozwoju zawodowego swoim pracownikom;

•         przygotowanie dzieci do przeżywania sukcesów, ale również do radzenia sobie z porażkami, kształtowanie wytrwałości, życzliwości, opiekuńczości;

•         kształtowanie wrażliwości muzycznej poprzez słuchanie, śpiewanie, rozpoznawanie i odtwarzanie piosenek, muzyki, brzmienia instrumentów, uczestniczenie w zabawach rytmicznych przy muzyce, udział w koncertach muzycznych;

•         rozbudzanie zainteresowań bogactwem świata przyrody;

•         poznawanie okolicy, regionu poprzez wycieczki /rozwijanie zainteresowań miejscem, regionem w którym dziecko żyje i jego tradycjami/;

 


WIZJA PRZEDSZKOLA


Przedszkole przyjazne dziecku, rodzicom, środowisku.

Miejsce radosnej zabawy, bezpiecznego poznawania świata, wszechstronnego rozwoju aktywności : społecznej, poznawczej, artystycznej, ruchowej, zdrowotnej.

Gwarancja sukcesu na starcie w dorosłość.

 


 

KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI PRACY


1. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola.


2. Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka, w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.


3.Wczesne wspomaganie psychologiczno-pedagogiczne dzieci ze specyficznymi potrzebami.


4. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci – dziecko odbiorcą i twórcą sztuki:

•         poznawanie sztuki plastycznej,

•         poznawanie literatury i zabawa w teatr,

•         słuchanie muzyki, śpiew i taniec.


5. Kształtowanie postaw proekologicznych:

•         wielozmysłowe poznanie przyrody;

•         rozbudzanie zainteresowania ochroną zdrowia;

•         podejmowanie działań na rzecz ochrony zasobów naturalnych;

•         udział w ogólnopolskich programach;


6. Rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem poprzez wycieczki, spacery, spotkania z ciekawymi ludźmi.


7. Kształtowanie umiejętności prospołecznych istotnych w życiu dziecka oraz poznanie i radzenie sobie z własnymi uczuciami.

•         Udział w akcjach na rzecz pomocy potrzebującym


8. Kształtowanie zachowań warunkujących bezpieczeństwo.


9. Pomaganie nowoprzyjętym dzieciom w procesie adaptacji.


10. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współpraca z rodzicami.


11. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli, umożliwienie podnoszenia kwalifikacji  pracownikom przedszkola.


12. Sprawne zarządzanie i organizowanie pracy przedszkola.


13. Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola gwarantującego właściwą realizację zadań placówki.


14. Dbanie o pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku – współpraca z lokalnymi Instytucjami, strona internetowa przedszkola, promocja w lokalnym biuletynie.


W naszym przedszkolu tworzymy przyjazną atmosferę, dążymy do stworzenia jak najlepszych warunków wychowawczych i edukacyjnych wszystkim dzieciom uczęszczającym do przedszkola.


 

DZIECI W NASZYM PRZEDSZKOLU

- czują się bezpiecznie,

- mają możliwość indywidualnego rozwoju,

- są wesołe, zadowolone, mają poczucie własnej wartości,

- posiadają konkretną wiedzę,

- uczą się dostrzegać potrzeby innych ludzi, pomagają im, i z nimi współpracują,

- są ciekawe poznawczo i aktywne twórczo, kreatywne, chętnie podejmują nowe wyzwania,

- mają szacunek dla samych siebie i innych ludzi niezależnie od wyznania, poglądów, płci, kultury i umiejętności,

- poznają swoje prawa i obowiązki,

- osiągają dojrzałość szkolną, gwarantującą z powodzeniem rozpoczęcie nauki w szkole,

- są akceptowane takie, jakie są.

 

RODZICE W NASZYM PRZEDSZKOLU

- otrzymują rzetelną informację o postępach i niepowodzeniach dziecka,

- współpracują z nauczycielami,

- aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola,

- otrzymują pomoc specjalistów,

- są na bieżąco informowani o wydarzeniach w przedszkolu,

- wyrażają swoją opinię o pracy przedszkola,

- są partnerami w tworzeniu i działalności przedszkola.

 

NAUCZYCIELE W NASZYM PRZEDSZKOLU

- wspierają rozwój dziecka, jego umiejętności, predyspozycje i uzdolnienia

- obserwują i diagnozują jego rozwój,

- są aktywni i kreatywni, innowacyjni, taktowni, zaangażowani w pracę przedszkola,

- aktywnie realizują zadania przedszkola zgodnie z prawem oświatowym i dokumentami placówki,

- współpracują z zespołem, rodzicami i środowiskiem lokalnym,

- pozyskują rodziców do różnorodnych działań na rzecz przedszkola,

- doskonalą swoją wiedzę i umiejętności, podnoszą kwalifikacje zawodowe,

-dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

 

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNO – OBSŁUGOWI W NASZYM PRZEDSZKOLU

- w sposób kulturalny i miły odnoszą się do dzieci i rodziców,

- solidnie wykonują swoją pracę,

- zawsze służą pomocą,

- czuwają nad bezpieczeństwem dzieci,

- współpracują z gronem pedagogicznym,

- zwracają uwagę na zdrowe odżywianie dzieci,

- doskonalą swoją wiedzę.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

 

Ciekawy świata, samodzielny, zaradny:

- często zadaje pytania chcąc zaspokoić swoją ciekawość,

- przejawia aktywność podejmując różne samodzielne zadania,

- jest zainteresowany nauką, literaturą i muzyką,

- ma bogatą wiedzę o środowisku, jego zasobach i ich ochronie,

- osiągnął optymalny dla swego potencjału rozwojowego poziom wiedzy, umiejętności i sprawności,

- ma wiedzę na temat okolicy, regionu

- czuje się Polakiem.


Rozważny, odpowiedzialny:

- dba o swoje zdrowie, higienę osobistą, wygląd,

- respektuje prawa i obowiązki w grupie i w rodzinie,

- zdaje sobie sprawę z konsekwencji zachowań własnych i innych osób.

- umie wyrażać i kontrolować swoje emocje,

- umie radzić sobie w sytuacjach trudnych.


Uczciwy, prawdomówny:

- szanuje własność swoją i cudzą,

- stosuje powszechnie uznawane normy etycznych zachowań,

- działa na rzecz „małej” społeczności.

- odróżnia dobro od zła.


Kulturalny, szanujący innych:

- zna i stosuje obowiązujące normy kulturalnego zachowania,

- nie używa brzydkich słów,

- szanuje innych ludzi,

- tolerancyjny wobec innych przekonań,

- gotowy do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego.


Przygotowany do roli ucznia szkoły podstawowej:

- aktywny w podejmowaniu działań,

- dojrzały społecznie,

- dojrzały emocjonalnie,

- samodzielny,

- potrafiący współdziałać w zespole,

- potrafiący skoncentrować się w czasie zajęć,

- wykazujący motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego.


 

ZADANIA DO PLANU ROCZNEGO

Realizacja projektu edukacyjnego ,,Mali artyści - plastyka w czterech porach roku"


 

PROGRAM REALIZOWANY W PRZEDSZKOLU

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w oparciu o Program Wychowania Przedszkolnego – autorzy programu:

 

„Zbieram, poszukuję, badam” Dorota Dziamska, Marzena Buchnat

 

 

METODY STOSOWANE W PRZEDSZKOLU


Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych:


- metoda czynna ( samodzielnych doświadczeń, kierowania własną działalnością dziecka, zadań stawianych dziecku, ćwiczeń utrwalających);


- metoda oglądowa ( obserwacje i pokaz, osobisty przykład nauczyciela, udostępnianie sztuki/dzieła plastycznego, przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne );


- metody słowne ( rozmowy, opowiadania, zagadki, objaśnienia i instrukcje, sposoby społecznego porozumiewania się, żywego słowa );


- Edukacja przez ruch wg Doroty Dziamskiej;


- Pedagogika zabawy „Klanza”;


- wybrane aktywności ruchowe Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne;


- zajęcia i zabawy z obszaru edukacji matematycznej wg Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej;


- elementy Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz;


- metoda malowania dziesięcioma palcami;


- elementy metody gimnastyki twórczej ( ekspresyjnej ) Rudolfa Labana;


- C.Orff – metoda zajęć muzycznych;


Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

 

 

 

Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

1.        Metody czynne:

-          metoda samodzielnych doświadczeń,

-          metoda kierowania własną działalnością dziecka,

-          metoda zadań stawianych dziecku,

-          metoda ćwiczeń utrwalających.


2.        Metody oglądowe:

-          obserwacja i pokaz,

-          osobisty przykład nauczyciela,

-          udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne;


3.        Metody słowne:

-          rozmowy,

-          opowiadania,

-          zagadki,

-          objaśnienia i instrukcje,

-          sposoby społecznego porozumiewania się,

-          metody żywego słowa.


 

 

 

Powrót na początek

Copyright © Wydarzenia 2017/18 2018

Template by Joomla 2.5 Templates .